nedjelja, 14. travnja 2013.

Eisenmengerov sindrom


Pulmonalna hipertenzija i kongestivno oboljenje srca

Ovo oboljenje je ranije opisivano kao ventrikularni septum defekt sa hipertrofijom desnog ventrikla, jašućom aortom i cijanozom. Što se tiče učestalosti najčešće se sreće u reverznim šantovima. Tu dolazi u obzir ventrikularni septum defekt, ductus arteriosus perzistens, atrijalni septum defekt. Uzroci pulmonalne hipertenzije nisu poznati; u mnogo slučajeva nalazi se još od rođenja. Povećana pulmonalna vaskularna rezistencija dovodi do hipertrofije desnog ventrikla, i reverznog santa. Ali krv još uvek prolazi s leva na desno, ali isto tako i s desna na levo.

Klinička slika

A. Simptomi i znaci: često se pri zamorusreće umerena do izražena dispnea. Ventrikularni i atrij alni septum defekt dovode dopojave cijanoze sa batičastim prstima i policitemijom. Reverzni ductus arteriosus perzistens uzrokuje cijanozu donjih delova nogui prstiju. Moguće je palpirati akciju desnogventrikla i a. pulmonalis; duž leve ivice sternuma čuje se sistolni šum; tu se može čutii rani pulmonalni sistolni udar.


B. Radiografski nalazi: na fluoroskopijimoguće je konstatovati veliku, aktivno pulzirajuću pulmonalnu arteriju i manje izraženplućni crtež.

C. EKG: obično se nalazi hipertrofija desnog ventrikla sa izraženim P talasima.

D. Posebna ispitivanja: kateterizacijom srca, angiokardiografijom i pomoću dyedilution krivulje moguće je ustanoviti veličinu santa.

Lečenje

Hirurška intervencija nije od koristi kod postojanja Eisenmengerovog sindroma.

Prognoza

Najveći broj bolesnika umire pre 30tih godina života i to zbog dekompenzacije srca, vaskularne tromboze ili endokarditisa.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Maurice Sokolow
Dr Ernest Jewetz

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.